Vivid - VirtueMart Template

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET MEGHOSSZABBÍTÁSA

A rendkívüli ítélkezési szünettel kapcsolatos egyes határozatok hatályban tartásáról döntött március 27-én az Országos Bírósági Hivatal elnöke, miután a Veszélyhelyzeti Kabinet március 26-án egyhangúlag erre tett indítványt. Az elnöki intézkedés 60 napig marad hatályban. A Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendelt el rendkívüli ítélkezési szünetet, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet március 15-én lépett életbe. Ez a jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020. március 30. napján hatályát veszti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet azonban a veszélyhelyzet megszűnését megállapító újabb kormányrendelet meghozataláig hatályos, eltérő rendeletalkotás hiányában tehát a veszélyhelyzet március 30-át követően is változatlanul fennáll. Az OBH-ban felállított Veszélyhelyzeti Kabinet ezért egyhangúan azt ajánlotta az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok – határozott időtartamra – hatályban maradjanak.

FERTŐTLENÍTIK A NAGY FORGALMÚ BUSZ- ÉS VILLAMOSMEGÁLLÓKAT

Miskolc MJV Önkormányzata továbbra is mindent megtesz a koronavírus-veszély miatt kialakult helyzetben a megelőzés érdekében, ezért a szakemberek már korábban megkezdték, és azóta is folyamatosan végzik a helyi buszok és villamosok fertőtlenítését. A munka a jövőben is folytatódik, és már nemcsak a járműveket, hanem a nagy forgalmú busz- és villamosmegállókat is folyamatosan fertőtlenítik majd, különös tekintettel a miskolci kórházak környékére. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert bár a városvezetés továbbra is azt kéri mindenkitől, hogy aki teheti, maradjon otthon, tisztában van azzal is, hogy vannak, akiknek most is munkába kell járniuk, vagy autó híján a tömegközlekedés segítségével kell megoldaniuk a bevásárlást. A fertőzésveszély miatt fontos az is, hogy akik autóval közlekednek és a földfelszíni parkolókban állnak meg, lehetőség szerint a parkolóautomaták helyett a mobilparkolást használják. Akik pedig mégis az automatákat veszik igénybe, a jegyigénylő gomb megnyomása után azonnal fertőtlenítsék a kezüket, még akkor is, ha gumikesztyűt viselnek.

ITT A RENDELET A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. (2) Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.2. §Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. 3. § A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.4. §(1) A 3. § szerinti alapos indok:a)a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, b)napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése, c)az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),d)az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. §szerint, e)a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, f)a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:élelmiszerüzlet) történő vásárlás, g)a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás, h)az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás i)a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat, j)a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás, k)a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás, l)az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, m)a dohányboltban történő vásárlás, n)a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele, o)a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, p)a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, q)a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele, r)a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele, s)az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása, t)a szülői jogok és kötelezettségek, u)a hitéleti tevékenység.(2) Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idősszemély és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.5. §Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 métertávolságot kell tartani. 6. §(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.7. §Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2)bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.2 8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. (2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítőeszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja. 9. §(1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.10. §(1) Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.(2) Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti. 11. §Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható. Orbán Viktor s.k.miniszterelnök

DÍJCSÖKKENTÉSSEL SEGÍTIK A VÁLLALKOZÁSOKAT

A Miskolc Holding Zrt. a bejelentett veszélyhelyzetet követő ingatlangazdálkodási folyamatokat kiemelt figyelemmel kíséri. A bérlők üzleti tevékenységét nehezítő veszélyhelyzeti intézkedések kapcsán, az Ingatlangazdálkodási Igazgatóság kezdeményezte az önkormányzati ingatlanokban működő, nyitvatartási korlátozás alá eső üzletek díjának 50 %-os csökkentését. A csökkentés összeségében havi 40-45 millió Ft körüli összeggel segítené az érintett vállalkozói közösséget. A javaslat alapján Veres Pál, a város Polgármestere a veszélyhelyzetben ráruházott jogkörében döntött a díjcsökkentés április 1-én történő bevezetéséről.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOKAT VEZETTEK BE

Orbán Viktor, miniszterelnök március 27-i szokásos pénteki rádióinterjújában, a Kossuth rádióban jelentette be: az Operatív Törzs reggel ülésezett és javasolta a kijárási korlátozás bevezetését Magyarország egész területére március 28-a és április 11-e között. Ebben az időben az otthonokat csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása miatt lehet elhagyni, de a korlátozás a miniszterelnök szerint arányos és szükséges, megfelel a külföldi mintáknak. A szociális távolság másfél méter megtartásával az egészségügyi sétát lehetővé tették, de bekerült egy olyan korlátozás is, hogy az idősek és a fiatalok külön idősávban mehetnek boltba. A döntéstől azt várják, hogy a kontaktusok száma lecsökken, így a járványterjedési sebessége is. A magánéletet tiszteletben kell tartani, mondta, de folyamatos kérdőívezéssel monitorozzák, hogy mit gondolnak a magyarok az eddig meghozott intézkedésekről. A gyermekeket továbbra is be lehet vinni kis csoportokba, akik otthon nem tudják ellátni, ahogy az óvodákat sem zárták be, ugyanilyen céllal. A szabadba is ki lehet menni, mondta el újra a kormányfő. A rendőröknek nem kikényszeríteni kell a szabályokat, hanem segíteni, hogy betartsák, együtt kell működniük az emberekkel. Szankciók lesznek, ha valaki megszegi a korlátozást, helyszíni bírságolás lehet, a minimumtétele ennek 5000 forint. (Kép: Illusztráció)

Online televízióadás

online television

Globo Heti Műsorújság

mecenatura logoA Globo Televízió médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Magyar Média Mecenatúra Program keretében támogatja.

A Globo Televízió műsorai a FIX Televízióban:

Globo Világjáró premier: Kedd 21:00

ismétlés: Hétfő 16:30 Vasárnap 14:30.       

Megyei Híradó premier: Csütörtök 15:30

ismétlés: Hétfő 10:00 Vasárnap 14:00.

                 

Hirdetések

milshop banner 190513 2

Partnereink

Globs logo black

tropical logo3

 

BSAlapitvany

SFbBox by afl odds

Today 219

Yesterday 225

Week 219

Month 1713

All 219624

Currently are 19 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions